Kodiko d.o.o.
29. Novembra 19
11450 Sopot
telefon. 011/8251-400, 011/8251-404, 011/8251-004, 011/8251-946, 011/8247-408, 062/8834-613
e-mail: kodiko.kodiko@gmail.com, office@kodiko.rs
Slađana Ivković (generalni direktor)

NOVI PIGMENT ZA GRAĐEVINARSTVO PREDNOSTI KOJI NIJE POTREBNO DODATNO PLATITI

1. OBLICI U KOJIMA SE PIGMENTI ISPORUČUJU

Pigmenti se isporučuju kao prah, suspenzija ili granulat. U poređenju sa prahom suspenzija i granulat se bolje prerađuje: teku i ne praše se. S druge strane i pigment u prahu ima prednosti: može se univerzalno koristiti i jeftin je!
Poduzeće BAYER AG predstavlja novi oblik za isporuku pigmenata: takozvani ''kompaktni pigment''. Kompakti pigmenti ujedinjuju dobra svojstva oblika u kojima su se pigmenti do sada isporučivali, a to su:

  • Teku slicno kao granulati ili suspenzije i ne praše se;
  • Mogu se koristiti univerzalno i cena im je jednako povoljna kao i pigment u prahu

Danas, kada imamo kompaktne pigmente za bojenje građevinskih materijala više na moramo koristiti pigmente u prahu.

2. PROIZVODNJA I OPŠTE KARAKTERISTIKE

Ishodište sirovine za proizvodnju kompaktnih pigmenata su pigmenti u prahu. Korištenjem veziva u sledećoj proizvodnoj fazi pigmenti se prerađuju u materijal koji teče.

Kompaktni pigmenti se sastoje od čestica promera 0,5 mm. Preduzeće BAYER AG prodaje kompakte pigmente pod komercijalnim imenom BAYFERROX C®

3. TEHNIČKA SVOJSTVA

•  Svojstva tečenja

Dobro svojstvo tečenja osigurava kugličasta struktura kompaktnog pigmenta. Pigment u prahu će već pri punjenju zaustaviti protok kroz suženi otvor levka za doziranje. Kompaktni pigment naprotiv jednolično teče.

Provedeni pokusi dokazuju da kompaktni pigmenti zaista dobro teku. Mereno je vreme potrebno za pražnjenje iz ambalaže. Kompaktni pigmenti pokazuju jasne prednosti pred pigmentima u prahu i u pogledu vremena pražnjenja i u pogledu ostataka u ambalaži nakon pražnjenja.

•  Dispergiranje

Uslov da se pigment može univerzalno koristiti je dobro dispergiranje i u teškim uslovima. Znamo da se pigment u sitnom materijalu teže dispergira. U finim suvim mešavinama (mort, žbuka, silikatna opeka) se i pigment u prahu teško dispergira. Primeri iz prakse pokazuju da se kompaktni pigmenti i u tim sistemima mogu bez ograničenja koristiti.
Provedeno je uporedno ispitivanje da se umeša pigment u prahu i kompaktni pigment u motru. Mort smo pripravili u laboratorijskoj mešalici pri malom broju okretanja i varirali vreme mešanja. Iz pripravljene mase su izraženi otpresci i ostavljeni da se stvrdnu. Kriterij za ocenu svojstva dispregiranja su razlike u nijansi - delta E među izrađenim uzorcima i jednom posebno pripremljenm uzroku u kojem je pigment optimalno izmešan. Takvi referentni uzroci se rade s pigmenton u prahu i mešaju se 120 sekundi. Mortovi izrađenim s pigmentom u prahu i s kompaktnim pigmentom se već nakon 20 sekundi mešanja koloristički uopšte ne razlikuju jedan od drugoga. Analogno tome ispitivano je i dispergiranje u suvim mešavinama za silikatnu opeku. Ako se radi u običajenim uslovima koji susrećemo u praksi, to znači da mešanje traje duže od jednog minuta, ne postoji nikakva ograničenja za korištenje kompatktnih pigmenata. Pigment u prahu u tom pogledu nema nikakvih prednosti. U takvim uslovima se na primer do sada na tržištu poznati granulati nisu ramešali.
Opisane laboratorijske testiranje smo u međuvremenu naravno dopunili u praksi ispitujući ponašanje kompaktnih pigmenata direktno u pogonima kod proizvođača maltera i fasade. I tu se pokazao da se kompaktni granulat bez problema dispergira i u najeftinijim masama za fugovanje.

4. PRODUKTI KOJI SE PREMA NEMAČKOM STANDARDU SMEJU KORISTITI ZA BOJENJE BETONA

Nemački standard DIN V 53 237 propisuje svojstva pigmenata koji se koriste za bojenje građevinskih materijala na bazi cemanta i vapna. Za proizvodnju BAYFERROX-a C ® se koriste ishodiste predproduti koji se redovno ispituju kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju sve postavljene zahteve. Finalne proizvode, dakle više ne treba posebno ispitivati.

Zahtevi koje propisuje nemacki standardi su:

  • Otpornost na uticaje atmosferilija;
  • Postojanost boje u cementu (treba imati na umu da se radi o izrazito alkalnom midiju);
  • Postojanot na visoke temperature;
  • Relativni intenzitet meren u barijevom sulfatu ( standarna Bayerova metoda za merenje inteziteta boje).

Obzrirom da se u zaključenoj proizvodnoj fazi BAYFERROX-a C ® koristi vezivo koje objedinjuje primarne cestice u granule, moramo skrenuti pažnju na neka posebna svojstva:

  • Uticaj na stvrdnjavanje betona;
  • Uticaj na tlačnu čvrtstoću;
  • Sadržaj vodotopivih sastojaka.

BAYFERROX-a C ® ispunjava zahtevne norme u pogledu uticaja na stvrdnjavanje betona i na tlačnu tvrdoću. To smo postigli pravilnim izborom veziva. Postotak vodotopivih sastojaka je u upotrebi sa pigmentima u prahu povišen ali ne prelazi graničnu vrednost od 5% koja je u standardu propisana za pigmentiranje nearmiranog betona.

BAYFERROX-a C ® kostantno kontrolira nezavisni institut za ispitivanje kvalitete, i to prema nemačkoj normi DIN V 53 237, istoj onoj prema kojoj ispituju i pigmenti u prahu.

5. PALETA BOJA - ADITIVNO DOZIRANJE

Paleta koju preduzeće BAYER AG nudi je ograničena na sedam tipova. Paleta je namerno sužena s namerom da se troškovi zadrže u prihvatljivim granicama.

BAYFERROX-a C ® prodajemo naime po ceni pigmenata u prahu!

U paleti BAYFERROX-a C ® su tipovi 110 C, 130 C, 318 C, 330 C, i 920 C koji izravno mogu zameniti poznate tipove koje ste do sada koristili kao prah, bez ikakve promene u recepturi.

Tipovi 615 C i 965 C su novi proizvodi. Oni koloristički odgovaraju poznatim tipovima Bayferroxa 610 odnosno Bayferroxa 960, ali su intenzivniji. Ako ih upotrebljavamo umesto pigmenata u prahu, možemo dodatno uštedeti.

BAYFERROX C ® se isto kao BAYFERROX ® u prahu može bez ograničenja međusobno mešati sa srodnim tipovima. Na taj način možemo sami po želji odrediti praktični neograničeno široku paletu različitih tonova.

Kao primer za takvo kreativno mešanje možemo navesti kombinaciju osnovnih tonova Bayferroxa 110 C, 330 C, i 920 C. Grafički je to prikazano u takozvanom kolorističkom trokutu. U tom trokutu se jasno vide matematički fiksirana mesta Bayferroxa 965 C i 615 C. Aditivno doziranje je posebna tema koja zahteva poseban tretman. Iako pojam aditivno doziranje zvuči krajnje stručno i nerazumljivo, radi se o vrlo jednostavnom postupku koji prakticiraju mnogi proizvođači betona.

Svojstvo tečenja kompaktnih pigmenata omogućuje veću tećnost doziranja. Aditivno doziranje time postaje sigurnije i tačnije.

6. PRERADA

Kompaktni pigmenti se mogu koristiti isto tako kao i pigmenti u prahu. Mađutim, doziranje kompktnih pigmenata je jednostavnije, jer vezivo u BAYFERROXU C ® deluje pozitivno na reološka svojstva suspenzije.

7. ZAKLJUČAK

Predstavljamo novi oblik isporuke pigmenata. Kompaktne pigmente smo razvili ciljano za bojenje građevinskih materijala. Možemo ih upotrebljavati univerzalno kao i pigmente u prahu, ali pri upotrebi se ne praše i ''teku'' kao već poznati granulati. Umešavanje u finim mešavinama pomoću postojećih uređaja za doziranje je brzo i sigurno. Kompaktni pigment firme BAYER AG, poznat pod imenom BAYFERROX C ® ispunjavaju sve zahteve nemačkog standarda DIN V 53 237. Proizvod se prodaje po ceni pigmenata u prahu.

To znači: očite prednosti koje ne treba dodatno platiti.


 

Copyright © Kodiko Sopot 2007-2010. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.